Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Houten Kozijn Outlet (dochteronderneming van De Jong Kozijnen)
Everdenberg 44 (Fabriek)
Everdenberg 63 (Showroom)
4902 TT Oosterhout (NB)
Tel. +31 (0)162 435 271
info@houtenkozijnoutlet.nl
Btw-nummer : NL819119349B01
KvK-nummeer : 18056699

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene leverings-, betalings- en nazorg voorwaarden worden de hiernavolgende termen in
de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– Houtenkozijnoutlet.nl: De onderneming met de handelsnaam “houtenkozijnoutlet.nl”,
– De website: De website van houtenkozijnoutlet.nl, en alle onderliggende pagina’s, met
uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.
– Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen
houtenkozijnoutlet.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient
of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
– Klant: Iedere natuurlijke persoon die met houtenkozijnoutlet.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW
(consument).

Artikel 2: Algemeen

eze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere
overeenkomst tussen houtenkozijnoutlet.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de
website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan
worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle kozijnen, geleverd zonder toebehoren,
verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto
en/of tekening worden getoond.
2. Houtenkozijnoutlet.nl staat er voor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden
aangeboden. Replica’s en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk
niet via de site aangeboden. Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door
houtenkozijnoutlet.nl in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of
kenbaar gemaakt.
3. Productfilmpjes, afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren
producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Houtenkozijnoutlet.nl is echter
niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief
de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
5. Houtenkozijnoutlet.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van
onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht.
Houtenkozijnoutlet.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan
de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Dit betekent dat houtenkozijnoutlet.nl niet
verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op het moment
dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan houtenkozijnoutlet.nl niet gehouden
worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten
leveren. Houtenkozijnoutlet.nl zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de
hoogte stellen.
6. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of
nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de
gebruiker.
7. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen
of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
8. Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze
informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij
aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Artikel 4: Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en
houtenkozijnoutlet.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
2. Indien op verzoek van de klant door houtenkozijnoutlet.nl een offerte is uitgebracht, komt de
overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en
houtenkozijnoutlet.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de
klant geaccepteerde offerte.
3. Bij bestellingen die de somma van € 5.000,00 te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een
bedrag groot € 5.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet
indien per abuis houtenkozijnoutlet.nl een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan
de klant een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en
zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst
na ontvangst door houtenkozijnoutlet.nl van een door de klant voor akkoord getekende
ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij
bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op
maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd
kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

Artikel 5: Levering

1. Houtenkozijnoutlet.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter
de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale
termijnen. Houtenkozijnoutlet.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een
levertermijn dan ook.
2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een
maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te
annuleren. De klant dient houtenkozijnoutlet.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog
binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product
en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij
houtenkozijnoutlet.nl de wijze van verzending bepaalt.
3. Houtenkozijnoutlet.nl brengt voor bestellingen verzendkosten in rekening. Het bedrag aan
verzendkosten bedraagt € 98,00. Voor grote leveringen berekenen we €320,00.
Voor levering op Texel brengen wij € 250,00 in rekening. op 1 van de andere Waddeneilanden
doen wij geen bezorging.
Levering in België is ook mogelijk, hiervoor worden € 130,00 transportkosten berekend.
4. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal
transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt houtenkozijnoutlet.nl
geen enkele verantwoording.
5. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het
overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte
producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herlevings kosten berekend
van minimaal € 100,00.
6. Houtenkozijnoutlet.nl betracht de grootste zorg om de levering compleet en tijdig te laten verlopen.
Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijk
nazorg om de (rest)-levering binnen 28 kalenderdagen te voldoen. Zonder dat er kosten kan
worden verhaald op houtenkozijnoutlet.nl in verband met het inhuren van een derde partij. Dit
geldt voor zowel de kosten voor de opdrachtgever (de klant) zelf, en voor de kosten van het
inhuren van een derde partij.
7. Voor offertes via de mail kan een ander verzendbedrag worden berekend.

Artikel 6: Retourzendingen

1. Alle producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW
neemt houtenkozijnoutlet.nl nimmer een maatwerk product retour!
2. Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of
incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid c.q. fout van houtenkozijnoutlet.nl te
wijten is. In zo’n geval zal houtenkozijnoutlet.nl zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan
wel een nieuw product te leveren.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Bij levering van producten: LET OP: alle producten worden op maat gemaakt. Dit houdt dat het
herroepingsrecht komt te vervallen op alle producten. Na akkoord van de klant op de technische
tekening starten wij de productie. Als de productie is gestart, is het niet meer mogelijk de order te
annuleren.

Artikel 8: Garantie

1. Op de door houtenkozijnoutlet.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in
beginsel de duur van 7  jaar. De klant is verantwoordelijk voor het onderhoud van houten
gevelelementen kozijnen mits er aanspraak gedaan wilt worden op de garantietermijn.
Lees hier de informatie over het onderhoud van houten gevelelementen.
2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden
genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en houtenkozijnoutlet.nl
overeengekomen garantietermijn.
3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier
van houtenkozijnoutlet.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is
ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
1. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan
bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het
product.
4. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als
gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van houtenkozijnoutlet.nl, de klant of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product
en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de
producten niet is bestemd.
5. Isolerend glas kan afwijken van standaard glas. De klant wordt tijdens de koop op de hoogte
gesteld van deze bijzonderheden. In deze bijlage vind je nogmaals informatie hierover.

Artikel 9: Reclamaties

1. De klant dient direct bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde direct te
controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
2. Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op
straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop
van deze periode zal houtenkozijnoutlet.nl derhalve nimmer producten retour nemen, ook niet
indien de producten niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet
indien de producten niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te
voldoen.
3. Reclamaties over beschadigingen op of aan het product zijn slechts ontvankelijk indien het product
en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is
en/of zijn geweest.
4. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te
schorten.
5. Alle reclamaties , van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het
geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 10, Aansprakelijkheid:

1. Indien het door houtenkozijnoutlet.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is
en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het
kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle
gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 2 maal de aankoopsom van het product dat tot
schade heeft geleid.
2. Nimmer is houtenkozijnoutlet.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van
de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3. Evenmin is houtenkozijnoutlet.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove
schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de
klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 11: Overmacht

1. houtenkozijnoutlet.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit
enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien houtenkozijnoutlet.nl daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch
krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te
komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of
onvoorzienbaar, waarop houtenkozijnoutlet.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het
bedrijf van houtenkozijnoutlet.nl daaronder begrepen.
2. Houtenkozijnoutlet.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die
overmacht ontstaat nadat houtenkozijnoutlet.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de
ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 12: Betaling

1. Houtenkozijnoutlet.nl accepteert drie betaalwijze:
(1) de betaling van het product en/of producten worden via ideal op de site gedaan.
(2) de betaling van het product en/of producten worden na goedkeuring van de tekeningen binnen
48 uur betaald via een overschrijving.
(3) De betaling van het product en/of producten worden na goedkeuring van de tekeningen 40%
binnen 48 uur betaald via overschrijving en de andere 60% moet 21 dagen voor de
afgesproken leverdatum zijn bijgeschreven op de rekeningen van houtenkozijnoutlet.nl
1. Dit betekent dat de klant na bestelling van houtenkozijnoutlet.nl per email de factuur ontvangt. De
klant betaalt 100% van het orderbedrag of zoals vermeld bij optie 3 40% van het orderbedrag ,
waarna de bestelling in productie wordt genomen. Vervolgens stelt houtenkozijnoutlet.nl de klant
op de hoogte van de eerst mogelijke leverdatum. Bij de betaling van optie 3 dient de klant er zorg
voor te dragen dat 21 dagen voor de afgesproken leverdatum het volledige orderbedrag aan
houtenkozijnoutlet.nl is betaald. Op het moment dat dit niet gebeurt of gebeurd is behoudt
houtenkozijnoutlet.nl zich het recht voor om de levering op te schorten.
2. Houtenkozijnoutlet.nl vraagt voor iedere bestelling een standaard aanbetaling van 100% het
verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient te zijn bijgeschreven op de bankrekening van
houtenkozijnoutlet.nl, bij gebreke waarvan de productie van de bestelling wordt uitgesteld,
3. De rest van het verschuldigde bedrag dient tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen
leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van houtenkozijnoutlet.nl, bij gebreke
waarvan de levering wordt uitgesteld, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de
oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.
4. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke
aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag
binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is
houtenkozijnoutlet.nl gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te
roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan houtenkozijnoutlet.nl, bij wege van schadevergoeding
onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke
rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

Artikel 13: Geschillen en klachten

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij
uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van
houtenkozijnoutlet.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Houtenkozijnoutlet.nl staat evenwel vrij
het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen houtenkozijnoutlet.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.

7. Wij zijn aangesloten bij Webwinkelkeur:

1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de
webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg
opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur
(webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen
worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door
Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is
bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het
voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de
consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om
klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.
9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager